Emma's Wereld.nlEmma's Wereld

Terug

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Emma's Wereld, gevestigd te Gouda
Versie geldig vanaf juli 2014

1. Algemeen

1.1 Overal waar in deze algemene voorwaarden Emma's Wereld wordt genoemd valt onder die benoeming de entiteit zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 58653945 alsmede de personen die volgens hetzelfde register gemachtigd zijn te handelen uit naam van Emma's Wereld. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Emma's Wereld. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Emma's Wereld. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Emma's Wereld behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Emma's Wereld erkend.
1.5 Emma's Wereld garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.             

1.6 Emma's Wereld is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.            

2. Levering

2.1 De levertijden die zijn vermeld op de website van Emma's Wereld zijn indicatief, er kunnen zich hierop uitzonderingen voordoen. Emma's Wereld is voor overschrijding van de levertijd niet aansprakelijk tenzij overduidelijk en aantoonbaar sprake is van grove nalatigheid.
2.2 In beginsel wordt een bestelling verstuurd op het moment dat deze compleet op voorraad is, echter in overleg of op grond van door Emma's Wereld toegeeigend recht kan een bestelling in gedeelten verstuurd worden.
2.3 Bestellingen worden verstuurd met de standaard pakketservice van PostNL. Bij “niet thuis” wordt de bestelling voor een tweede keer aangeboden. Bij een tweede “niet thuis” wordt de bestelling voor een periode van twee weken achtergehouden op een postkantoor of postagentschap in de buurt waarna de bestelling retour gaat.
2.4 Het risico van beschadiging, verlies of incompleet raken van een bestelling tijdens het verzendings proces tot aan aflevering is voor rekening van Emma's Wereld, onder de voorwaarde dat een beschadigde of incomplete bestelling als zodanig wordt gemeld door de klant, bij voorkeur via e-mail, binnen 36 uur na aflevering. Emma's Wereld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van beschadiging, verlies of incompleet raken van een bestelling anders dan de aanschafprijs en kosten voor handling en verzending door de klant betaald voor het beschadigde, incomplete of verloren deel van de bestelling. De klant heeft in een dergelijk geval keuze tussen een kostenloosvervangend gelijk product of restitutie van gedane betaling vaar het beschadigde. incomplete of verloren deel van de bestelling.

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site en in schiftelije aanbiedingen van Emma's Wereld zijn in Euro's en inclusief BTW. Aan een bestelling worden kosten voor handling en verzending toegevoegd. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de omvang en waarde van de bestelling.

3.4 Betaling geschiedt voorafgaand aan het verwerken en versturen van elke bestelling, tenzij anders overeengekomen. Betaling geschiedt door middel van een iDeal transactie, paypal of een overboeking via bank of giro.                                                     

3.5 Emma's Wereld beschouwt een betaling pas als succesvol wanneer deze door de financiële instelling welke de betaling verwerkt of door de door Emma's Wereld aangewezen partij welke de betaling afhandelt als succesvol is bevestigd.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Emma's Wereld heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Emma's Wereld. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Emma's Wereld er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Emma's Wereld, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Emma's Wereld. Emma's Wereld houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden (zie onze Privacy Policy).
5.2 Emma's Wereld respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Emma's Wereld maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Met betrekking tot produkten van derden is Emma's Wereld tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
6.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en/of door derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Emma's Wereld zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Emma's Wereld slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Emma's Wereld gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Emma's Wereld kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 De via e-mail of schriftelijk door Emma's Wereld verzonden oderbevestiging is de enig geldige bevestiging van het tot stand komen van een overeenkomst. Uitzonderingen hierop zijn contante verkoop en bestellingen welke vooruitbetaald zijn.
8.2 De verstuurde bevestiging, wijziging of annulering van een bestelling geeft de overeenkomst juist weer, tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt door de klant.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. naamgeving, omschrijving, produkt eigenschappen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Emma's Wereld gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Emma's Wereld aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Emma's Wereld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Emma's Wereld is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3 Emma's Wereld is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

·         De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststellings betrekking heeft op schade in zin van deze voorwaarden

·         De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Emma's Wereld aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Emma's Wereld toegerekend kunnen worden                                  

·         Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden                  

10.5 Emma's Wereld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.                                      

10.6 Indien Emma's Wereld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Emma's Wereld beperkt tot maximal dreimaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.                   

10.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Emma's Wereld of zijn leidinggevende ondergeschikten.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Emma's Wereld in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Emma's Wereld totdat de klant alle verplichtingen uit de met Emma's Wereld gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Emma's Wereld partjj is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Emma's Wereld en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gouda kennis, tenzij Emma's Wereld er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.